Хартија: 19 х 14 см., 293 листа. Во почетокот и на крајот, како и низ средината недостасуваат повеќе листови. На повеќе места се среќаваат црвојадини. (Каратаев и., Описание славено-русскиџ книг. Санкт-петерсбургь, 1883, стр. 105, опис бр. 36).

Содржина: Псалтир со последование.

Потекло: Книгата со овие записи е најдена во с. Тројкрси - Прилепско.

Локација: НУ-НУБ „Св. Климент Охридски“-Скопје