Хартија: 24 х 19,5 см.; 1 тешко оштетен лист. Во средината изеден од глувци.

Писмо: На 23 реда. Устав со форми и правопис од XV век. Српска редакција, едноеров правопис. Се среќава само малиот ер. Од надредните знаци се среќаваат акцентот и кендемата, но недоследно. Од интерпункцијата застапена е запирката. Почетните букви се со црвено мастило.

Водени знаци: „Ножици“

Орнаментика: Нема.

Повез: Нема. Се чува во папка.

Содржина: Фрагмент од октоих петогласник. Во понеделник наутро, глас осми, песна девета.

Потекло: Ракописот е најден во с. Ропотово - Прилепско и е идентичен со ракописот под сигнатура ЦРМ-2 објавен од В. Мошин, Словенски ракописи во македонија, кн. I, Скопје, 1971 година, опис број 28, стр. 95.