Хартија: 28,4 х 21,5 см; 7 листови. Листовите се конзервирани и реставрирани. Од нив се сочувани само фрагменти. Нема ниту еден сочуван цел лист. Конзервацијата е извршена во 1994 година во лабораторијата на НУБ „Св. Климент Охридски“-Скопје.

Писмо: Во две колони по 29 реда во полна колона. Убаво полууставно писмо од XIV век. Едноеров безјусов правопис. Употребен е само малиот ер. Се среќаваат акценти, но недоследно. Од интерпункцијата се употребува само точка. Насловите и почетните букви со црвено мастило, останатиот текст со црно.

Водени знаци: „Три рида“

Орнаментика: На л. 7 почетната буква „Т“ голема и иницијална украсена со ливчиња и цветчиња со црвена боја.

Повез: Нема. Се чува во папка.

Содржина: Фрагмент од триод.

Потекло: Ракописот е најден во Марковиот манастир до Скопје. На НУБ „Св. Климент Охридски“-Скопје го подари уметникот и конзерватор Ставре Аврамовски во 1993 година.

Локација: НУ-НУБ „Св. Климент Охридски“-Скопје