Хартија: 17,5 х 13 см. 1 лист. Листот е изваден од цела книга. Горниот дел од маргината и неколку реда од текстот недостасуваат.

Писмо: Сочувани се по 21 ред на првата и втората страница. Писмото е полууставно. Правописот е едноеров. Во интерпункцијата употребени се точка и запирка. Од надредните знаци се среќаваат акцентот и кендемата. Употребено е само црно мастило.

Водени знаци: „Ножици“

Орнаментика: Нема.

Повез: Нема. Се чува во папка.

Содржина: Фрагмент од Слово.

Потекло: Ракописот е најден во Кратово и е купен од Иван Поп Андонов.

Локација: НУ-НУБ „Св. Климент Охридски“-Скопје