Хартија: 28,5 х 20,5 см.; два многу трошни листа - горниот крај сосема изгниен.

Писмо: По 29 реда во две колони. Полуустав со форми од XV век; српска рецензија; правопис од Рашката школа со еден ь без акценти. Интерпункцијата е без запирка. Наслови и заглавни букви со црвено мастило.

Водени знаци: На двата листа се исти: цвет со пет латици на стебленце.

Орнаментика: Нема.

Повез: Нема.

Содржина: Од службата на вечерна во вторник, V недела на постот.

Потекло: N/A.

Локација: Архив на Македонија.