Хартија: 19 х 12 см., 1 лист. Горниот десен и долниот десен агол се отсечени.

Писмо: 20 реда на предната и 14 реда на задната страна бидејќи не е допишана до крајот. Во една колона полуустав.Ъ и ѣ се напишани со високи стебла, т троного, употребени се две форми на е (обично и широко), ж со три потези соединети на горниот дел, ѱ е напишано високо над редот соединето во коренот. Редакцијата е српска, од ресавската правописна школа, употребени се двата ера, големиот Ъ обично во предлозите и префиксите, а малиот ь на крајот од зборот. Од надредните знаци употребено е акцентот и кендемата. Интерпункцијата е со точка и запирка. Насловите и почетните букви се напишани со црвено, а останатиот текст со црно мастило. Ракописот е сличен, можеби од исти писар како ракописот НУБ Мс 99.

Водени знаци: Нема.

Орнаментика: Нема.

Повез: Нема.

Содржина: Фрагмент од монашки правила.

Потекло: Ракописот е најден во с. Клепач - Прилепско.

Локација: НУ-НУБ „Св. Климент Охридски“-Скопје