Хартија: 21,5 х 14 см., 152 листа. Во почетокот недостасуваат неколку листа, по л. 139 недостасуваат повеќе листови, на крајот исто така недостасуваат повеќе чистови т.е. дел од евангелието од Лука и целото евангелие од Јован. Освен тоа, многу листови се тешко оштетени, недостасуваат големи парчиња од истите. Ракописот е конзервиран (ламиниран) во лабораторијата при Народната библиотека на СР Србија во 1972 година.

Писмо: По 23 реда, во една колона, уставно писмо со полууставни елементи. Покрај Т се среќаваат и Т со високо стебло и Ж од три потези. Правописот е од рашката школа, без траги од ресавскиот правопис, со еден ер (ь), десетерично ї пред вокали (но недоследно). Акцентски знаци има но несистематски, се среќава и кендема. Интерпукцијата е со точка. Насловите и заглавните букви се напишани со црвено мастило, а останатиот текст со црно мастило.

Водени знаци: „Ножици“

Орнаментика: Насловите на евангелијата со поголеми букви и со скромно иницијални почетни букви.

Повез: Нема.

Содржина: Фрагмент од четвороевангелие (од Лука глава 14 зачало 74).

Потекло: Ракописот е најден во Куманово.

Локација: НУ-НУБ „Св. Климент Охридски“-Скопје